Tax Free - zwrot podatku VAT dla podróżnych (PL/ENG/RU)

tax free

Tax Free
zwrot podatku VAT dla podróżnych

1. Zwrot podatku w ramach systemu Tax Free obejmuje zakupy wynoszące ponad 300zł. Ważne, by zakupy znajdowały się na jednym paragonie.
2. Pracownik sklepu składa specjalny formularz Zwrot VAT dla podróżnych w ramach eUsługi), który następnie zostaje wydrukowany, podpisany przez pracownika i wraz z przypiętym do niego dokumentem zakupu (paragon, zwrot podatku nie dotyczy faktur) trafia do rąk klienta.

3. Klient wypełnia formularz: https://granica.gov.pl/TaxFree/rachunek.php?v=pl

4. Podczas przekraczania granicy RP klient pokazuje formularz wraz z paragonem oraz zakupiony towar, następnie otrzymuje podpis na formularzu.
5. Podczas kolejnej wizyty w Polsce* klient pokazuje formularz oraz dokument zakupu w DrumStore, otrzymuje zwrot podatku oraz podpis potwierdzający przyznanie zwrotu podatku. Zwrot podatku klient otrzymuje w gotówce.

*Aby zwrot podatku został przyznany, kolejna wizyta klienta w DrumStore musi mieć miejsce do 10 miesięcy od zakupu, którego zwrot podatku ma dotyczyć. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

W salonie muzycznym DrumStore oferujemy zwrot podatku dla podróżnych.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Tomkiem.

stukan.png

Tomasz Stukan – Szef
drumstore@drumstore.pl,

Tax Free
VAT refund for visitors

1. VAT refund concerns the shopping higher than 300 zlotys. It is important to have the whole sum on one receipt.
2. Our shop assistant sends a special form Zwrot VAT dla podróżnych in eUsluga and then the document will be printed, signed by the shop assistant and you get it with your receipt (this is valid for receipts only, VAT refund does not concern invoices).

3. The customer fills in the form: https://granica.gov.pl/TaxFree/rachunek.php?v=en

4. During the crossing of the Polish border the customer shows the form with the receipt and purchased goods, then receives a signature on the form.
5. During the next visit in Poland* the customer shows the form and the receipt, receives VAT refund and the signature, which confirm the VAT refund. The customer receives the VAT refund in cash.

*VAT refund is avaible only if the next visit in DrumStore takes place within 10 months after the purchase, which concers the VAT refund. Later requests will not be considered.

In DrumStore we offer VAT refund for visitors.
In case of questions or doubts please contact Tomek.

stukan.png

Tomasz Stukan – Szef
drumstore@drumstore.pl,

Tax Free
возврат налога НДС путешествующим

1. Возврат налога в рамках системы Tax Free касается покупок на сумму выше 300PLN. Важно чтобы все покупки были на одном счете.
2. Работник магазина заполняет специальный формуляр Возврат НДС для путешествующих в рамках интернет-услуги, который печатает, подписывается работником и вместе с прикрепленным к нему документом купли (счетом, возврат налога не касается инвойсов) получает клиент.
3. Клиент заполняет формуляр: https://granica.gov.pl/TaxFree/rachunek.php?v=ru
4. Во время пересечения границы Польши клиент предьявляет формуляр вместе со счетом а также купленный товар, зачем получает подпись в формуляре.
5. Во время следующего визита в Польше* клиент предъявляет формуляр и документ купли в PianoStore, получает возврат НДС а также подпись, подтверждающую возврат налога. Возврат НДС получается в наличных.

*Чтобы возврат налога был признан, следующий визит клиента в DrumStore должен состояться до 10 месяцев от купли товара, которого возврат налога касается. Заявки переданные позже не подвергаются рассмотру.

В музыкальном салоне DrumStore предлагаем возврат налога для путешествующих.
В случае вопросов или сомнений пожалуйста обратитесь к Tomek.

stukan.png

Tomasz Stukan – Szef
drumstore@drumstore.pl,

NASZ SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

UŻYWAMY INFORMACJI ZAPISANYCH ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII W CELU DOSTOSOWANIA NASZEGO SERWISU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW ORAZ W CELACH REKLAMOWYCH I STATYSTYCZNYCH. W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE COOKIES. Więcej w Regulaminie https://drumstore.pl/content/3-warunki-korzystania-ze-strony